3D camera Vision

The system checks the number of products in a box
The system checks the number of products in a box

**Hệ thống kiểm tra số lượng sản phẩm trong bưu kiện** ** ** ** ** Chất lượng là một yếu tố the