Stamping Workshop

The solution combines camera vision and robot
The solution combines camera vision and robot

Hệ  Hệ thống gồm kết nối giữa camera vision 2D và Robot. Hệ thống sẽ được hiệu chỉnh

Measure the thickness of the metal sheet
Measure the thickness of the metal sheet

Sau khi máy dập cắt cuộn tôn thành các tấm nhỏ theo yêu cầu thiết kế hoặc đã gấp đôi tấm tôn lại để

Verify the import of raw materials
Verify the import of raw materials

  Trong toàn bộ quá trình sản xuất, các model được thay đổi liên tục do đó các nguyên vật