Environment Testing & Monitoring Solution

Monitor temperature and humidity data of the farm
Monitor temperature and humidity data of the farm

**Giám sát dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm của trang trại** Các** ** Nông nghiệp xanh trong lĩnh vực t

Monitor room temperature and humidity
Monitor room temperature and humidity

**Giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong phòng** ** ** **Nhằm đáp ứng nhu cầu** Nhằm đáp ứng nhu cầu ki