Monitoring import and export of materials using RFID

Check storage location in the warehouse
Check storage location in the warehouse

Để nâng cao hiệu suất làm việc của người lao động chúng tôi đã áp dụng công nghệ RFID vào sản xuất v

Warehouse management system
Warehouse management system

Kho chứa hàng không đơn giản là nơi cất giữ, nhập, xuất hàng hóa mà nó còn nó