Giám sát xuất nhập nguyên vật liệu sử dụng RFID

Kiểm tra vị trí lưu trữ trong kho hàng hóa
Kiểm tra vị trí lưu trữ trong kho hàng hóa

Để nâng cao hiệu suất làm việc của người lao động chúng tôi đã áp dụng công nghệ RFID vào sản xuất v

Hệ thống quản lý Kho hàng
Hệ thống quản lý Kho hàng

Kho chứa hàng không đơn giản là nơi cất giữ, nhập, xuất hàng hóa mà nó còn nó