Hệ thống cấp phôi tự động

Cấp nguyên vật liệu tự động cho ROBOT
Cấp nguyên vật liệu tự động cho ROBOT

![](/web/image/353536?access_token=2f220fea-addf-4e6b-b7a2-ae67151ae682) **** Hệ thống nguyên

Spring Feeder
Spring Feeder

![](/web/image/353408?access_token=f702f7aa-e2a7-4509-a3ec-0ff4964d0f6b)** ** Việc xử lý các lò xo

Phễu rung cung cấp phôi tự động
Phễu rung cung cấp phôi tự động

![](/web/image/353336?access_token=8d3fd2a9-c8c9-460a-a2da-97701240d1c8)** ** Phễu ru