Hệ thống đọc barcode

Hệ thống đọc barcode OPS
Hệ thống đọc barcode OPS

**Hệ thống đọc barcode tự động OPS** ![](/web/image/342220?access_token=852f4523-e1e2-4188-9131-2f1

Hệ thống đọc barcode Lector65x System
Hệ thống đọc barcode Lector65x System

**Lector 65x systems**![](/web/image/341855?access_token=8968ac36-48f6-4a18-ad5c-6db3baf88206)****

Hệ thống đọc barcode Twinhead CLV69x
Hệ thống đọc barcode Twinhead CLV69x

**Twinhead CLV69x** ![](/web/image/341227?access_token=a412db3c-675f-4442-a44d-c413302c0d8c)