Giải pháp kiểm tra, đo lường, giám sát môi trường

Giám sát dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm của trang trại
Giám sát dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm của trang trại

 ** ** Nông nghiệp xanh trong lĩnh vực trồng trọt thường đòi hỏi rất khắt khe việc duy trì n

Giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong phòng
Giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong phòng

** ** Nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm soát nhiệt độ độ ẩm các kho lạnh chứa dược phẩm, vacxin, kho chứa đ