Xưởng Dập

Giải pháp kết hợp camera vision và  Robot
Giải pháp kết hợp camera vision và Robot

![](/web/image/357445?access_token=87dd0faf-75a0-4a3e-bd9c-2ffa3f3fe61e) Hệ thống gồm

Đo độ dầy của tấm kim loại
Đo độ dầy của tấm kim loại

![](/web/image/356564?access_token=c8abeaec-3eb3-43bc-bb8b-9af57d89396a)Sau khi máy dập cắt cuộn tôn

Kiểm tra phát hiện điểm hàn nối và loại bỏ
Kiểm tra phát hiện điểm hàn nối và loại bỏ

![](/web/image/356518?access_token=1c79a801-575a-4ab0-90f0-7d6fbda2d0f6) Trong quá trình nối

Kiểm tra xác nhận nhập nguyên vật liệu
Kiểm tra xác nhận nhập nguyên vật liệu

![](/web/image/356467?access_token=17646218-3d87-47c1-af2b-2b3f0c4a448d) Trong toàn bộ qu