NHÂN SỰ

  • 17/06/2021

EMIN VIETNAM

[%multiple-img-text heading="BAN TỔNG GIÁM ĐỐC"%] [%multiple-img-text-item img-url="/web/image/611955/a.hainen.jpg"%]

NGUYỄN THANH HẢI

General Director - CEO

Tel: (024) 35.381.271

Email: haint@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/611956/anh%205.3.20.jpg"%]

NGUYỄN THANH HƯNG

Deputy General Director

Tel:  0904.103.179

Email: hungnt@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/611957/c%20hoan.JPG"%]

TẠ THỊ HOÁN

CFO

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn[%end-multiple-img-text-item%][%end-multiple-img-text%]

[%multiple-img-text heading="KINH DOANH HÀ NỘI"%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/789233/Dan.jpg"%]

NGUYỄN VĂN DẦN

Sales Engineer

Tel: 0903.436.431

Email: dannv@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607894/achien.jpg"%]

ĐÀO VĂN CHIẾN

Sales Engineer

Tel: 087.222.477

Email: chiendv@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607897/tien2.jpg"%]

NGUYỄN VĂN TIẾN

Sales Engineer

Tel: 0934.616.395

Email: tiennv@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/606969/thinh.jpg"%]

VŨ VĂN THỊNH

Sales Engineer

Tel: 0382.762.595

Email: thinhvv@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607900/TUAN.jpg"%]


BÙI VĂN TUẤN

Sales Engineer

Tel: 0986.554.661

Email: tuanbv@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607896/hung.jpg"%]

NGUYỄN THẠC HÙNG

Sales Engineer

Tel: 0985.112.864

Email: hungnth@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/606965/huan.jpg"%]

NGUYỄN NGỌC HUÂN

Sales Engineer

Tel: 0389.583.553

Email: huannn@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/778085/b495d53a5eb3b2edeba2.jpg"%]

KIỀU ĐẠI PHÚ

Sales Engineer

Tel: 0963.569.756

Email: phukd@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%]

[%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607924/quan2.jpg"%]

NGUYỄN VĂN QUÂN

Sales Engineer

Tel: 0972.124.827

Email: quannv@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/606963/Anh%20the.jpg"%]

VƯƠNG VĂN SỸ

Sales Engineer

Tel: 0349.519.479

Email: syvv@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/606970/Thong.jpg"%]

VŨ ĐÌNH THỐNG

Sales Engineer

Tel: 0982.383.894

Email: thongvd@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607723/duc.JPG"%]

NGUYỄN MINH ĐỨC

Sales Engineer

Tel: 0979.412.513

Email: ducnm@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/772810/Hong%20Trang.jpg"%]

ĐẶNG THỊ HỒNG TRANG

HR-Sales Assistant

Tel: (024) 35.381.270

Email: trangdth@emin.com.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%end-multiple-img-text%]
[%multiple-img-text heading="KINH DOANH HỒ CHÍ MINH"%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607892/Nam.jpg"%]

NGUYỄN NHẬT NAM

Branch Director - HCM

Tel: 0973.335.769

Email: namnn@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607926/Bao%20HCM.JPG"%]

LÂM SƯ BẢO

Sales Manager

Tel: 0916.508.932

Email: baols@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607930/Hao.jpg"%]

NGUYỄN TRƯỜNG HẢO

Sales Engineer

Tel: 0342.318.388

Email: haont@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607952/quochien.jpg"%]

NGUYỄN QUỐC HIỀN

Sales Engineer

Tel: 0906.386.828

Email: hiennq@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607931/H%C3%B9ng.jpg"%]

LÊ THẾ HÙNG

Sales Engineer

Tel: 0932.731.485

Email: hunglt@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607923/leviettien.jpg"%]

LÊ VIỆT TIẾN

Sales Engineer

Tel: 0938.004.157

Email: tienlv@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607972/B%C3%ACnh.jpg"%]

NGUYỄN THANH BÌNH

Sales Engineer

Tel: 0703.038.639

Email: binhnt@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%]

[%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607939/Li%C3%AAm.jpg"%]

PHẠM XUÂN LIÊM

Sales Engineer

Tel: 0984.922.992

Email: liempx@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607932/Khang.jpg"%]

NGUYỄN ĐÌNH KHANG

Sales Engineer

Tel: 0866.843.470

Email: khangnd@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607929/H%C3%A2n.jpg"%]

PHẠM THỊ NGỌC HÂN

Sales Assistant

Tel: (028) 38.119.636

Email: ngochan@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607927/B%E1%BA%A3o%20nh%E1%BB%8F.JPG"%]

DU VĨ BẢO

Sales Assistant

Tel: (028) 38.119.636

Email: baodv@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%end-multiple-img-text%]

[%multiple-img-text heading="KINH DOANH ĐÀ NẴNG"%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607891/linh.jpg"%]

NGUYỄN THANH LINH

Branch Director - Da Nang

Tel: 0345.689.536

Email: linhnt@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607218/anh%20G%E1%BA%A5m.jpg"%]

THÂN ĐỨC GẤM

Sales Manager

Tel: 0775.442.885

Email: gamtd@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607220/truong%20dn.jpg"%]

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Sales Engineer

Tel: 0773.528.806

Email: truongnv@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607219/l%C6%B0u%20dn.jpg"%]

HỒ VIẾT LƯU

Sales Engineer

Tel: 0906.492.829

Email: luuhv@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%end-multiple-img-text%]

[%multiple-img-text heading="KINH DOANH BẮC NINH"%] [%multiple-img-text-item img-url="https://emin.vn/web/image/606911"%]

NGUYỄN VÂN KIÊN

Sales Manager

Tel: 0973.402.406

Email: kiennv@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/610734/huu4.jpg"%]

NGUYỄN VĂN HỮU

Sales Manager

Tel: 0936.415.843

Email: huunv@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/647507"%]

Mr. 감동 (KIM DUNG)

Sales Manager

Tel: 0961.669.982

Email: dungnk@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/731796/Hai%20BN.jpg"%]

NGUYỄN THỊ HẢI

Sales Engineer

Tel: (0222)730.39.68

Email: haibn@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/797431/Duong%20Thi%20Huyen%202.jpg"%]

DUONG THI HUYEN

Sales Engineer

Tel: (0222)730.39.68

Email: huyendt@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%end-multiple-img-text%]

[%multiple-img-text heading="KINH DOANH QUỐC TẾ & HỖ TRỢ NGÔN NGỮ"%] [%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607722/DSC07278%20-%20Copy.JPG"%]

VƯƠNG THANH TUYỀN

Oversea Sales - Chinese Support

Tel: 0966.520.220

Email: tuyenvt@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607723/duc%20-%20Copy.JPG"%]

NGUYỄN MINH ĐỨC

Oversea Sales - Japanese Support

Tel: 0979.412.513

Email: ducnm@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607721/Chi.JPG"%]

PHẠM THỊ QUỲNH CHI

Oversea Sales - Korean Support

Tel: 0969.950.220

Email: quynhchi@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/789233/Dan.jpg"%]

NGUYỄN VĂN DẦN

Oversea Sales - Chinese Support

Tel: 0903.436.431

Email: dannv@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/649535/xuyen.jpg"%]

ĐẶNG THỊ KIM XUYÊN

Oversea Sales - Chinese Support

Tel: 0979.927.195

Email: xuyendk@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%end-multiple-img-text%]


[%multiple-img-text heading="KẾ TOÁN VÀ HÀNH CHÍNH"%] [%multiple-img-text-item img-url="/web/image/611957/c%20hoan.JPG"%]

TẠ THỊ HOÁN

Accounting Manager

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607966/huong3.JPG"%]

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Deputy Accounting Manager

Tel: (024) 35.381.269

Email:huongnguyen@sieuthithietbi.com.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607235/hang3.JPG"%]

NGUYỄN THU HẰNG

Deputy Accounting Manager

Tel: (024) 35.381.269

Email: thuhang@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607963/c.hoa.JPG"%]

HUỲNH THỊ TUẤN HOA

General Accountant - DN

Tel: (0236) 374. 77. 33

Email:danang@sieuthithietbi.com.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607968/nguyenthuy.JPG"%]

TRẦN THỊ THANH THÙY

General Accountant - HCM

Tel: (028) 38. 119. 359

Email:ketoanhcm@sieuthithietbi.com.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607967/linh6.JPG"%]

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: mylinh@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607969/Que.JPG"%]

CHU THỊ ĐAN QUẾ

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email:quectd@sieuthithietbi.com.vn [%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607970/Thanh%20HCM.JPG"%]

ĐINH THỊ THANH

Accountant - HCM

Tel: (028) 38. 119. 359

Email:thanhdt@sieuthithietbi.com.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607232/C%20Hai.JPG"%]

NGUYỄN BÍCH HẢI

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email:khohanoi@sieuthithietbi.com.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607971/TRang%20HCM.JPG"%]

TRƯƠNG DIỄM TRANG

Accountant - HCM

Tel: (028) 38. 119. 359

Email:trangtd@sieuthithietbi.com.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607964/Dung.JPG"%]

ĐẶNG THANH DUNG

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email:khohanoi@sieuthithietbi.com.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607989/giang.JPG"%]

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607960/c%20huong.JPG"%]

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607961/c%20Lam.JPG"%]

LƯU THỊ NAM

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%end-multiple-img-text%]
 
[%multiple-img-text heading="XUẤT NHẬP KHẨU"%] [%multiple-img-text-item img-url="/web/image/649530/c%20luong.jpg"%]

ĐẶNG THANH LƯƠNG

Import - Export Staff

Tel:  (024) 35.381.272

Email: import@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607992/c%20Thanh.jpg"%]

NGUYỄN THỊ THANH

Import - Export Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: import@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608029/jd.JPG"%]

TỐNG MINH PHƯƠNG

Import - Export Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: jordan@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/649531/Hien.jpg"%]
MAI THANH HIỀN
Import - Export Staff
Tel: (024) 35.381.269
Email: import@emin.vn
[%end-multiple-img-text-item%]
[%end-multiple-img-text%]
[%multiple-img-text heading="MARKETING"%] [%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608013/hoa.JPG"%]

VŨ THỊ QUỲNH HOA

Marketing Manager

Tel: (024) 35.381.270

Email: marketing@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607997/THU.JPG"%]

NGUYỄN THỊ HOÀI THU

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.271

Email: marketing@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607998/Tuyen.JPG"%]

NGUYỄN THÀNH TUYỀN

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607995/ngh%C4%A9a.JPG"%]

LƯƠNG TUẤN NGHĨA

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

[%end-multiple-img-text-item%]
[%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608155/V%C5%A9.jpg"%]

HÀ TUẤN VŨ

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608154/QA.jpg"%]

TRẦN THỊ QUỲNH ANH

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608731/QUAN.jpg"%]

TRẦN MINH QUANG

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608729/N.ANH.jpg"%]

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608733/TAMA.jpg"%]

BÙI VĂN TÂM

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608728/MAI%20HANG.jpg"%]

PHẠM THỊ HẰNG

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/649532/loc.jpg"%]

NGUYỄN ĐẠI LỘC

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/609123/hien%20thu.jpg"%]

PHẠM THỊ THU HIỀN

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%end-multiple-img-text%]

[%multiple-img-text heading="PHÒNG KỸ THUẬT & BẢO HÀNH"%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/649534/tuan%20anh.jpg"%]

TRỊNH TUẤN ANH

Head of Technical Department 

Tel: 0934.690.940

Email: anhtt@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%]
[%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608017/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.JPG"%]

LÊ VĂN TRƯỜNG

Deputy Head of Technical Department

Tel: 0972.512.864

Email: truonglv@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608016/Th%E1%BB%A7y.JPG"%]

VŨ VĂN THỦY

Technician - Hanoi

Tel: 0352.824.505

Email: thuyvv@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/797364/bui%20viet%20cuog.jpg"%]

BÙI VIẾT CƯỜNG

Technician - Hanoi

Tel: 0974.072.793

Email: service@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/649533/thai.jpg"%]

ĐINH HỒNG THÁI

Technician - Hanoi

Tel: 0375.261.001

Email: thaidh@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608014/Thanh.JPG"%]

TRẦN PHẠM DUY THANH

Technician - HCM

Tel: 0372.368.467

Email: thanhtpd@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/691777/thao.jpg"%]

TRẦN PHƯƠNG THẢO

Technical Assistant - Hanoi

Tel: 0815.173.948

Email: service@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/797374/tranminh%20duc.jpg"%]

TRẦN MINH ĐỨC

Technician - Hanoi

Tel:0962.421.562

Email: service@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/797375/an%20khang.jpg"%]

NGUYỄN AN KHANG

Technician - Hanoi

Tel: 0966.109.554

Email: service@emin.vn[%end-multiple-img-text-item%][%end-multiple-img-text%] 


EMIN MYANMAR
[%multiple-img-text heading="BAN GIÁM ĐỐC"%] [%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608022/Mr.Nanda's%20Photo%20-2.JPG"%]

NANDA AUNG

Managing Director

Tel: (+959)266.993.007

Email:nanda.aung@emin.com.mm[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608026/Nyan%202.JPG"%]

NYAN AUNG

Deputy Managing Director

Tel:: (+959)266.993.008

Email:nyan.aung@emin.com.mm[%end-multiple-img-text-item%][%end-multiple-img-text%]

[%multiple-img-text heading="KINH DOANH"%] [%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608025/My3.JPG"%]

ZIN MIN AUNG

Sales Engineer

Tel: (+959) 265.458.009

Email: zin.min.aung@emin.com.mm[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608023/My.1.JPG"%]

ARKAR LIN

Sales Assistant & Marketing Staff

Tel: (+959) 250.685.732

Email: arkar.lin@emin.com.mm

[%end-multiple-img-text-item%]
[%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608024/My.2.JPG"%]

WAI LWIN MAUNG MAUNG HAN

Sales Engineer

Tel: (+959) 265.458.007

Email: wai.lwin@emin.com.mm[%end-multiple-img-text-item%]

[%end-multiple-img-text%]
[%multiple-img-text heading="ACCOUNTING & ADMINISTRATION"%] [%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608021/Aeik_suit.JPG"%]

AEIK THET MHUE KYI THAR

General Accountant

Tel: (+959) 792.240.130

Email: aeik.thet.mhue@emin.com.mm[%end-multiple-img-text-item%][%end-multiple-img-text%]

EMIN SINGAPORE
[%multiple-img-text heading="BAN GIÁM ĐỐC"%] [%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608030/c%20h%C6%B0%C6%A1ng.JPG"%]

STEPHANIE NGUYEN

Managing Director

Tel: (+65) 97.455.393

Email: sales@emin.asia[%end-multiple-img-text-item%][%multiple-img-text-item img-url="/web/image/607926/Bao%20HCM.JPG"%]

BRIAN LAM

Sales Manager

Tel: (+84) 916.508.932

Email: brian@emin.asia[%end-multiple-img-text-item%]

[%multiple-img-text-item img-url="/web/image/608153/Hien%20SG.jpg"%]

ELENA TRAN

Oversea Sales

Tel: (+84) 916.508.932

Email: sales@emin.asia[%end-multiple-img-text-item%][%end-multiple-img-text%]