Hệ thống đo kích thước, trọng lượng, đọc mã vạch của sản phẩm - DWS Static
Hệ thống cảnh báo nhiệt độ phòng máy chủ
Hệ thống đo kích thước, trọng lượng, đọc mã vạch của sản phẩm - DWS Static
Hệ thống cảnh báo nhiệt độ phòng máy chủ