Hệ thống đọc barcode Lector65x System
Giải pháp kiểm tra ngoại quan phát hiện lỗi, phân loại sản phẩm sử dụng camera công nghiệp
Hệ thống đọc barcode Lector65x System
Giải pháp kiểm tra ngoại quan phát hiện lỗi, phân loại sản phẩm sử dụng camera công nghiệp