Kiểm tra phát hiện điểm hàn nối và loại bỏ
Kiểm tra vị trí lưu trữ trong kho hàng hóa
Kiểm tra phát hiện điểm hàn nối và loại bỏ
Kiểm tra vị trí lưu trữ trong kho hàng hóa