Máy phân bổ chất lỏng

Máy chiết rót cân tự động chất lỏng
Máy chiết rót cân tự động chất lỏng

**Trong quá trình chiết rót, công nhân thường sử dụng việc chiết rót thủ công, độ chí