Đây mới gọi là đoàn kết

  • 06/12/2023

Đây mới gọi là đoàn kết

Có những điều tưởng như không thể. Nhưng với tinh thần đoàn kết thật sự, hãy xem các sinh vật trong tự nhiên đoàn kết đối phó với kẻ thù như thế nào nhé.