Automation in food and beverage industry

Read barcodes using the handheld reader
Read barcodes using the handheld reader

Với một số sản phẩm barcode được in ở vị trí khác nhau như trên sổ sách hoặc ở vị trí bất kỳ không t

Read the barcodes on the shipping container case on the conveyor
Read the barcodes on the shipping container case on the conveyor

Trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, mã vạch 1D phải được đọc trong điều kiện k