Hội thảo trực tuyến: Quan trắc phổ-Phương pháp phân tích miền tần số mới trên máy hiện sóng

  • 06/12/2023

Quan trắc phổ là một phương pháp mới phân tích miền tần số trên máy hiện sóng. ADC trong máy hiện sóng gửi dữ liệu số hóa tốc độ cao đến hai đường dẫn. Một đường dẫn dẫn đến bộ giải mã phần cứng xác định tốc độ lưu trữ mẫu miền thời gian. Đường dẫn thứ hai dẫn đến các bộ đổi giảm kỹ thuật số cũng được thực hiện trong phần cứng. Cách tiếp cận này cho phép kiểm soát độc lập thu sóng ở miền thời gian và tần số, cho phép tối ưu hóa hiển thị dạng sóng và phổ của tín hiệu nhất định. Điều này giúp sử dụng hiệu quả hơn bản ghi dài, hữu hạn có sẵn trong các thiết bị này.


Ngày: 10 Tháng 6 Năm 2020

Thời gian: 8:00 am (Giờ Thái Lan), 9:00 am (Giờ Sigapore)


Insert alt text here


Trong hội thảo trực tuyến này, chúng tôi sẽ trình bày và giải thích cách Spectrum View hoạt động và sự khác biệt với các chức năng FFT của máy hiện sóng truyền thống như thế nào. Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay!