Tiêu chuẩn độ rung theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

  • 06/12/2023

Tiêu chuẩn độ rung theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

Theo Quy chuẩn Quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung tiêu chuẩn áp dụng cho các khu vực dân cư khác nhau. Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc. 

QCVN 27:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và rung động biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Rung trong quy chuẩn này là rung do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây rung, chấn động, vị trí phát sinh rung động.
 
Quy chuẩn này không áp dụng để đánh giá mức gia tốc rung bên trong các cơ sở sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ.  

1. Đối tượng áp dụng
 
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động gây ra rung, chấn động ảnh hưởng đến các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
 
2. Khu vực áp dụng 

2.1. Khu vực đặc biệt
 
Là những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác. 

2.2. Khu vực thông thường
 
Gồm: khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.
 
2.3. Mức nền
 
Là mức gia tốc rung đo được khi không có các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng tại các khu vực được đánh giá. 

3. Tiêu chuẩn độ rung theo Quy chuẩn Quốc gia 

 Bảng 1 – Giá trị  tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng
 

TT

Khu vực

Thời gian áp dụng trong ngày

Mức gia tốc rung

cho phép, dB

1

Khu vực

đặc biệt

6 giờ - 18 giờ

75

18 giờ - 6 giờ

Mức nền

2

Khu vực

thông thường

6 giờ - 21giờ

75

21 giờ – 6 giờ

Mức nền

Bảng 2 - Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ 

TT

 

 

Khu vực

Thời gian áp dụng trong  ngày

và mức gia tốc rung cho phép, dB

 

6 giờ - 21 giờ

 

21 giờ - 6 giờ

1

 

Khu vực đặc biệt

 

 

60

 

55

2

Khu vực thông thường

70

60

 
 Mức gia tốc rung quy định trong Bảng 1 và 2 là:
1) Mức đo được khi dao động ổn định, hoặc
2) Là mức trung bình của các giá trị cực đại đối với mỗi dao động được đo có chu kỳ hay ngắt quãng, hoặc
3) Là giá trị trung bình của 10 giá trị đã đo được trong mỗi 5 giây hoặc tương đương của nó (L10) khi các dao động là không ổn định và ngẫu nhiên.
 
4. Phương pháp xác định
 
4.1. Phương pháp đo rung, chấn động do các hoạt động xây dựng, sản xuất thương mại, dịch vụ thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau đây:
- TCVN 6963 : 2001 Rung động và chấn động. Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp. Phương pháp đo.
- Trong những tình huống và yêu cầu cụ thể, phương pháp xác định rung, chấn động (mức gia tốc rung) có thể là các tiêu chuẩn hoặc phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền chỉ định. 
 
4.2. Khi chuyển đổi giá trị mức gia tốc rung tính theo dB và gia tốc rung tính theo mét trên giây bình phương (m/s2) sử dụng Bảng sau:
 

Mức gia tốc rung, dB

55

60

65

70

75

Gia tốc rung, m/s2

0,006

0,010

0,018

0,030

0,055

5. Tổ chức thực hiện

- Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho TCVN 6962:2001 về Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Mức tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư, trong danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/QĐ - BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc gây rung, chấn động do các hoạt động xây dựng, sản xuất, thương mại, dịch vụ tuân thủ quy định tại Quy chuẩn này.

- Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.

Chọn mua: Máy đo độ rung, Thiết bị đo độ rungBút đo độ rung

Nguồn: Quan trắc Môi trường