Tiêu chuẩn tiếng ồn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

  • 02/09/2018

Tiêu chuẩn tiếng ồn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT quy định độ ồn cho phép và độ ồn tối đa tại khu vực công cộng, dân cư. Tiêu chuẩn này không qui định mức ồn bên trong các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

QCVN 26:2010/BTNMT (thay thế TCVN 5949:1998) do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và rung động  biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định mức ồn tối đa cho phép tại các khu công cộng và dân cư.

Tiếng ồn nói trong tiêu chuẩn này là tiếng ồn do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây ồn.

Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát mọi hoạt động có thể gây ồn trong khu công cộng và dân cư.

Tiêu chuẩn này không qui định mức ồn bên trong các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

2  Tiêu chuẩn trích dẫn

Các tiêu chuẩn sau đây được áp dụng cùng với tiêu chuẩn này:

TCVN 5964 :1995 Âm học - Mô tả và đo tiếng ồn môi trường  - Các đại lượng và phương pháp đo chính.

TCVN  5965 : 1995 Âm học - Mô tả và đo tiếng ồn môi trường - áp dụng các giới hạn tiếng ồn.

TCVN 6399 : 1998 Âm học - Mô tả và đo tiếng ồn môi trường - Cách lấy các dữ liệu thích hợp để sử dụng vùng đất.

3Giá trị giới hạn.

3.1 Mọi loại nguồn ồn do hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt... không được gây ra cho khu vực công cộng và dân cư mức ồn vượt quá giá trị qui định trong bảng 1.

3.2 Phương pháp đo ồn để xác định mức ồn tại khu công cộng và dân cư được qui định trong các tiêu chuẩn TCVN 5964 : 1995; TCVN 5965 : 1995 và TCVN 6399 : 1998/ ISO 1996/2 : 1987.

Bảng 1 - Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư ( theo mức âm tương đương)

                                                                                               Đơn vị : dB(A)

TT

Khu vực ( * )

Thời gian

Từ 6h đến 18h

Từ 18h đến 22h

Từ 22h đến 6h

1

Khu vực cần đặc biệt yên tĩnh:

Bệnh viện, thư viện, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, chùa chiền.

50

45

40

2

Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.

60

55

50

3

Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương mại, dịch vụ, sản xuất.

75

70

50

* Xem thêm hướng dẫn ở phụ lục A

Phụ lục A (Qui định)

Giải thích một số điểm trong nội dung Tiêu chuẩn

A.1 Khi tiến hành đo/đánh giá để xác định mức ồn so với mức ồn qui định trong tiêu chuẩn, thì mọi điểm đo đều được thực hiện tại khu công cộng và dân cư. Trong trường hợp khu dân cư có xen kẽ các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ hoặc khu  dân cư nằm xen kẽ trong khu sản xuất, thương mại, dịch vụ thì không áp dụng đo tiếng ồn trong phạm vi các cơ sở đó.

A.2 Các khu vực nêu trong bảng

A.2.1 Khu vực cần đặc biệt yên tĩnh : Là nơi cần có sự yên tĩnh để chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, học tập, nghiên cứu, giảng dạy, để thờ cúng tôn nghiêm,...

A.2.2 Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính...

Là khu vực để  ở và làm việc hành chính là chủ yếu. Mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi nằm trong khu vực này đều không được gây ra tiếng ồn cho khu vực cho khu vực vượt quá giá trị giới hạn cho phép tương ứng nêu trong bảng. Nếu mức ồn nền ở khu vực này vượt quá giá trị giới hạn nêu trong bảng thì mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở đó cũng không được gây ra mức ồn tổng cao hơn mức ồn nền đã có.

A.2.3 Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương mại dịch vụ và sản xuất

Là khu vực hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất là chủ yếu, trong đó có thể có khu dân cư nằm kề hoặc xen kẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ. Mọi hoạt động thương mại, dịch vụ hoặc sản xuất không được gây ra tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép tương ứng nêu trong bảng. Nếu mức ồn nền ở khu vực này vượt quá các giá trị giới hạn nêu trong bảng thì mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở đó cũng không được gây ra mức ồn tổng cao hơn mức ồn nền

Chọn mua: Máy đo độ ồn, Máy đo tiếng ồn, Thiết bị đo độ ồn 

Nguồn: Quan trắc Môi trường