• 12/06/2023

                                        DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘC CHẤT


Đảm bảo năng lực trang thiết bị, nhân sự thực hiện một số nhiệm vụ trong chương trình nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc hóa học, tồn dư dư lượng độc chất ở Việt Nam, phân tích dioxin/furan trong mẫu đất, bùn, nước và mẫu cá

- Triển khai nghiên cứu và cung cấp dịch vụ phân tích cho các lĩnh vực: Đánh giá tồn lưu chất độc và một số các chất ô nhiễm hữu cơ chậm phân hủy (POPs) khác trong các đối tượng mẫu môi trường (đất, trầm tích, nước, sinh vật), thực phẩm, con ngƣời và các nguồn thải công nghiệp; đánh giá sự phơi nhiễm của con ngƣời và cộng đồng với Chất da cam/ Dioxin, đặc biệt là tại các khu vực gần các điểm nóng ô nhiễm; Quan trắc phát thải Dioxin, Furan và dl-PCBs từ các nguồn thải công nghiệp; Quan trắc một số chất ô nhiễm khác thuộc nhóm POPs trong các đối tượng mẫu môi trƣờng, nghiên cứu đánh giá ô nhiễm Chất diệt cỏ/ Dioxin ở các vùng nóng.

 1. Thiết bị sắc ký khí khối phổ phân giải cao, HRGC/ HRMS (Hệ thống sắc ký khí khối phổ độ phân giải cao DFS (GCMS-HR)

 2. Thiết bị sắc ký khí khối phổ GC/ MS Triple quad, GC/ MS-MS

 3. Thiết bị sắc ký lỏng khối phổ 3 lần tứ cực (LC/MS/MS)

 4. Thiết bị sắc ký khí khối phổ phân giải thấp 1 lần (GC/MS)

 5. Thiết bị sắc ký khí kết nối detector ECD (GC/ECD)

 6. Thiết bị sắc ký khi kết nối detector NPD (GC/NPD)

 7. Thiết bị khối phổ với nguồn Plasma (ICP-MS)

 8. Hệ thống sắc ký lỏng với detector huỳnh quang vad detector DAD (HPLC-DAD)

 9. Thiết bị phân tích tro bay

 10. Thiết bị đo thành phần kim loại cầm tay

 11. Buồng nghiên cứu độc chất trong không khí

 12. Thiết bị xử lý mẫu tự động (SPE tự động)

 13. Bộ bay hơi dung môi đồng thời (cô mẫu)

 14. Bộ ly chiết mẫu tự động áp suất cao

 15. Lò nung 1200°C

 16. Lò phá mẫu vi sóng

 17. Module phá mẫu vi sóng 6 bình UHF (UHP)

 18. Bộ chiết rắn theo kỹ thuật Soxhlet

 19. Hệ cô cất bay hơi dung môi (cô quay chân không)

 20. Bộ nâng cấp để chiết mẫu thể tích lớn

 21. Tủ hút khí độc các loại

 22. Máy lắc nằm ngang

 23. Máy lắc tròn

 24. Máy nghiền mẫu sinh vật

 25. Máy làm đông khô

 26. Tủ sấy

 27. Máy ly tâm thể tích lớn

 28. Tủ mát bảo quản dược phẩm và chấtchuẩn

 29. Tủ lạnh âm độ (-300°C)

 30. Tủ lạnh âm sâu (-860°C)

 31. Tủ lưu mẫu điều chỉnh độ ẩm

 32. Tủ lưu trữ và điều khiển bình khí

 33. Tủ đông

 34. Tủ mát

 35. Máy sinh khí Hyđro

 36. Thiết bị lưu điện (≥ 20KVA)


Nguồn: STECH INTERNATIONAL