Monitor room temperature and humidity

Giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong phòng


Nhằm đáp ứng nhu cầu

Nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm soát nhiệt độ độ ẩm các kho lạnh chứa dược phẩm, vacxin, kho chứa đồ uống, thực phẩm, hàng hóa. kịp thời, mọi lúc mọi nơi, lắp đặt đơn giản. Chúng tôi đưa ra giải pháp giám sát nhiệt độ tại các phòng, các vị trí có bảng LED hiển thị

Please leave information for advice