Safety camera solution

Với hệ thống camera an toàn, bảo vệ truy cập được cung cấp nhanh chóng và dễ dàng. Nếu thay đổi để mở lắp ráp được yêu cầu như là một phần của quá trình tối ưu hóa, Hệ thống có thể được thích nghi với hình học mới bất cứ lúc nào.A


Type

Type 3 (IEC 61496)

Safety integrity level

SIL2 (IEC 61508)

SILCL2 (EN 62061)

Category

Category 3 (EN ISO 13849)

Performance level

PL d (EN ISO 13849)

Resolution

20 mm, 24 mm, 30 mm

Maximum protective field range

1.41 m, 1.7 m, 2.12 m

Optical field of view size

1 m x 1 m

1.2 m x 1.2 m

1.5 m x 1.5 m

Response time

≤ 20 ms

 
 


Please leave information for advice