3D camera Vision

The system checks the number of products in a box
The system checks the number of products in a box

**Hệ thống kiểm tra số lượng sản phẩm trong bưu kiện** ** ** ** ** Chất lượng là một yếu tố the

Bonded inspection solution to detect errors, classify products using industrial cameras
Bonded inspection solution to detect errors, classify products using industrial cameras

**Giải pháp kiểm tra ngoại quan phát hiện lỗi, phân loại sản phẩm sử dụng camera công nghiệp** **Tr