Smart Factory

 Power management monitoring system
Power management monitoring system

AT-PMS power monitoring system is an industrial automation system. The core of this product is devel

Check storage location in the warehouse
Check storage location in the warehouse

Để nâng cao hiệu suất làm việc của người lao động chúng tôi đã áp dụng công nghệ RFID vào sản xuất v

Warehouse management system
Warehouse management system

Kho chứa hàng không đơn giản là nơi cất giữ, nhập, xuất hàng hóa mà nó còn nó

Power management monitoring system
Power management monitoring system

**Hệ thống giám sát quản lý điện năng** Quản lý điện năng tiêu thụ của nhà máy qua mạng nội bộ

Remote pumping station monitoring solution
Remote pumping station monitoring solution

**Giải pháp giám sát trạm bơm từ xa** ** ** **HIỆN TRẠNG:** Trạm bơm đang hoạt động tự động the

The SCADA system monitors the liquid level in the tank
The SCADA system monitors the liquid level in the tank

**Hệ thống SCADA giám sát đo mức chất lỏng trong bê chứa** Đo mức dung dịch trong các silo, bồn chứ

PRODUCTION MONITORING SYSTEM IN REAL TIME
PRODUCTION MONITORING SYSTEM IN REAL TIME

**HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN LƯỢNG THEO THỜI GIAN THỰC** ** ** ANDON là một thuật ngữ sản xuất đề cập