Giải Pháp Kiểm Tra và Đo Lường Trong Công Nghiệp Điện Tử

Kiểm tra bề mặt,đo kích thước và độ nghiêng bề mặt sản phẩm
Kiểm tra bề mặt,đo kích thước và độ nghiêng bề mặt sản phẩm

![](/web/image/356034?access_token=2df70fda-cc1a-493f-b7ef-b3b599e52e49)Công nghệ sử dụng laser để đ